1

แจกรางวัลปี 3 – มกราคม 56

photo (16)

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Betsu Lucky Draw 3 ประจำเดือน มกราคม 2556
ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ
1 ด.ญ กฤติยาณิ ฉิมสุข Iphone 5
2 ด.ญ ประภัสสร ประสงค์ทรัพย์ คอมพิวเตอร์ Tablet
3 ด.ช.ชยากร กีรติอิสรยกุล คอมพิวเตอร์ Tablet
4 คุณจงกลณี นันทวัน ณ อยุธยา คอมพิวเตอร์ Tablet
5 คุณเพชรรุ่ง สีดาพาลี เครื่องเล่น DVD Portable
6 ด.ญ จีราพร พลค้อ เครื่องเล่น DVD Portable
7 ด.ญ เอเซีย แตงสวน เครื่องเล่น DVD Portable
8 ด.ช แทน รินอาโปร์ เครื่องเล่น DVD Portable
9 คุณอัสมาน มูซอ โทรศัพท์มือถือ Infinity
10 ด.ช ฐานันต์ คราดสูงเนิน โทรศัพท์มือถือ Infinity
11 คุณอังคณา จันสนิท โทรศัพท์มือถือ Infinity
12 ด.ช อดิศักดิ์ ทรวงคำ โทรศัพท์มือถือ Infinity
13 คุณธุวานนท์ ภาคกิจ โทรศัพท์มือถือ Infinity
14 คุณโสภา ชุมพล โทรศัพท์มือถือ Infinity
15 คุณวัชริศ เพี้ยนภักตร์ โทรศัพท์มือถือ Infinity
16 จ.ส.อ ศิริวรรณ นรินทร์ Flash Drive
17 คุณโกสินทร์ ธนสุนทรสุทธิ์ Flash Drive
18 คุณเพียงขวัญ รูปดี Flash Drive
19 คุณรัชนี รุ่งเรือง Flash Drive
20 คุณวาณิช เจริญไชย Flash Drive
21 คุณสุภาพร ไชยยอง Flash Drive
22 ด.ญ พจมาน ใจหาญ Flash Drive
23 คุณสุทธิมา เขตเทพา Flash Drive
24 คุณอัมพร กลัดทิม Flash Drive
25 ด.ญ วิภาพร โนนรุ่งเรือง Flash Drive
26 ด.ช ชวัลวิชญ์ ขันคำ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
27 ด.ญ พิมพ์ญาดา แก้วบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
28 ด.ช ธนายุต ดำรงสุสกุล ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
29 คุณอุบล เจ๊ะเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
30 ด.ญ นุชรี ดาราแสง ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
31 ด.ญ ภาวินี เซ็งรัมย์ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
32 ด.ญ คุณัญญาภรณ์ ไชยยันบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
33 คุณละออง มุ่งแซกกลาง ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
34 คุณธัญนันท์ สีแสงจัน ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
35 คุณสหรัตน์ สีหมากสุก ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
36 คุณวุฒิกร ต๊ะเขียวหล้า ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
37 ด.ช รพีภัทร สุบินมิต ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
38 คุณนงลักษณ์ กลิ่นผกา ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
39 คุณอัศนี เกิดม่วง ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
40 คุณนิภา ขาวขำ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
41 ด.ญ นรชพร เปรมปรี ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
42 คุณนิพนธ์ ล้อไพบูลย์ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
43 ด.ญ สริตา เหล่าเขตกิจ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
44 คุณสิรวิชต์ สีสุวรรณ์ ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
45 ด.ช ธัชชัย ชัยมงคล ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
46 คุณประสิทธิ์ ประกอบโชคนำชัย ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
47 ด.ช ณปวีร์ เชาวสกู ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
48 ด.ญ กนกณัฐ กระดังงา ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
49 คุณแก้ว ไทรนิ่มนวล ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery
50 คุณปณิธิ นนทสาร ผลิตภัณฑ์ จาก First Confectionery