job1

PRODUCTION ENGINEER

Logo2

 

 

 

 

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ กำลังเปิดรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 

ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต

PRODUCTION ENGINEER

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

รับผิดชอบดำเนินการและประสานงานต่าง ๆ ทางด้านเทคนิค ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ศึกษาและแนะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมให้แก่ทีมงานได้ รวมถึงการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติ:

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล อุตสาหการ

2. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 3 ปี

3. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Project, Autocad

5. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้

6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

7. มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

 

สนใจส่งประวัติและรายละเอียดการทำงานมาได้ที่ aekjd@firstcon.co.th

หรือติดต่อที่ โทร. 02-896-2891